Avtalevilkår

1.0 Treningsavtalen gir medlemmet tilgang til treningslokalet innenfor gitt åpningstid.

2.0 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakten, og for den periode som medlemmet har bundet seg til i kontrakten. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

3.0 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

4.0 F&B Energy Treningssenter kan med alle rettigheter overdra denne kontrakten til tredje part.

5.0 Eventuelle prisendringer vil bli varslet senest 60 dager i forkant via sms eller e-post.

6.0 Det er enighet om av all trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at h*n er fysisk skikket til å benytte seg av de ytelser som tilbys.

7.0 Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som medarbeidere ved F&B Energy Treningssenter gir og regler som gjelder ved trening på senteret. Vesentlig mislighold kan føre til utestengelse.

7.1.Alt utstyr skal bringes på plass etter bruk. Vis hensyn når du trener.
7.2.Det er ikke tillatt å trene i singlet eller utesko. Medbring håndkle og vask av utstyr etter bruk.
7.3.Barn under 15 år har av sikkerhetsmessige grunner ikke adgang til senterets treningslokaler.

8.0 Innbetaling av avdrag skal skje til avtalt tid (mellom 15. og 29. hver måned). Dersom avtalegirofullmakten blir brutt forfaller resten av avdragene til betaling straks. Ved mislighold blir fordringen oversendt inkassoselskap for videre inndrivelse.

9.0 Medlemmet forplikter seg til å undertegne “Avtale vedrørende dopingfritt treningssenter” og ikke å bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a, og bruk kan bli politianmeldt.

10.0 Medlemmet skal alltid registrere sitt adgangskort ved ankomst før h*n benytter seg av senteret. F&B Energy Treningssenter vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

10.1.Ved tap eller skade av adgangskort vil vi sperre kortet og utlevere nytt. For utlevering av nytt adgangskort må medlemmet betale et gebyr i henhold til våre prislister.

11.0 Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at F&B Energy Treningssenter kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke ved å ta kontakt med F&B Energy Treningssenter.

12.0 Medlemskapet kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

12.1.Oppsigelsen bør skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte, da oppsigelsen bør kunne dokumenteres av begge parter. Ved oppsigelse er medlemmet selv ansvarlig for å ta kontakt med banken for å si opp avtalegiro/trekk i bank. F&B Energy Treningssenter kan ikke garantere tilbakebetaling om dette ansvaret eventuelt ikke skulle bli følgt opp av medlemmet.

​12.2. Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding søke om å avslutte/fryse sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden.

13.0 F&B Energy Treningssenter er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler.

14.0 F&B Energy Treningssenter er ikke ansvarlig for hindring i, eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor vår kontroll og som vi ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Last ned vår app til Android og iOS

Last ned F&B Energy Treningssenter-appen for eksklusive app tilbud, oversikt over våre gruppetimer og administrasjon av ditt medlemsskap


Hjemmeside levert av    Smooth Hjemmesider
Logg inn | Kundeservice